Seminar for teachers at Gorakhpur (3-4 July, 2015)